แบบทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่าย (ติว ม.3 ชุดที่ 2)

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องระบบเครือข่ายที่กำหนดให้ต่อไปนี้

http://www.sn.ac.th/group/techno/kru/network/test01.html

 

Advertisements

แบบทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่าย (ติว ม.3 ชุดที่ 1)

http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Technology/network/testm4.html

แบบทดสอบ O-Net วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3 ชุด 2

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จำนวน 20 ข้อ มีเวลา 30 นาที

http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=207

มารู้จักกับโปรแกรม Windows Movie Maker กันเถอะ

ให้นักเรียนศึกษา โปรแกรม Windows Movie Maker ให้เข้าใจ แล้วลองใช้โปรแกรมดังกล่าว

http://www.youtube.com/watch?v=aq_cpI6rXh8&feature=related

แบบทดสอบ O-Net ชั้น ม.3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.3 จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้ต่อไปนี้

http://krunes.maepa.org/teach/test/onet.htm

แบบทดสอบหลังเรียน ชั้น ม.1

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนลงในสมุดบันทึกของตนเอง มีทั้งหมด 10 ข้อ พร้อมทั้งเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้วย

http://203.172.198.242/Com-tranning/Online_Word/1.htm

การบ้าน (ม.3) 16/12/2554

ให้นักเรียนสืบค้นคลิป VDO เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ มาคนละ 1 โปรแกรม แล้วคัดลอก URL มาวางในช่องแสดงความคิดเห็น ที่กำหนดให้

ชื่อ – สกุล ………………………….. ชั้น ………… เลขที่ ……….

ชื่อเรื่อง …………………………………….

ที่มา ………………………………………..