แบบทดสอบหลังเรียน ชั้น ม.1

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนลงในสมุดบันทึกของตนเอง มีทั้งหมด 10 ข้อ พร้อมทั้งเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้วย

http://203.172.198.242/Com-tranning/Online_Word/1.htm

Advertisements