แบบทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่าย (ติว ม.3 ชุดที่ 2)

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องระบบเครือข่ายที่กำหนดให้ต่อไปนี้

http://www.sn.ac.th/group/techno/kru/network/test01.html

 

Advertisements

การบ้าน (ม.3) 16/12/2554

ให้นักเรียนสืบค้นคลิป VDO เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ มาคนละ 1 โปรแกรม แล้วคัดลอก URL มาวางในช่องแสดงความคิดเห็น ที่กำหนดให้

ชื่อ – สกุล ………………………….. ชั้น ………… เลขที่ ……….

ชื่อเรื่อง …………………………………….

ที่มา ………………………………………..

ใบงานที่ 1 ม.3

ให้นักเรียนจับคู่เพื่อค้นหาคลิป VDO ใน youtube เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี มาคู่ละ 1 คลิป แล้วคัดลอก URL วางในช่องแสดงความคิดเห็น ที่กำหนดให้

พิมพ์ชื่อ -สกุล ชั้น…เลขที่…

ชื่อเรื่องที่หามา….

ที่มา…http://……………….